تبلیغات
هم نام گلهای بهاری
آخرین مطالب
اگر خانمی قبل از اذان صبح متوجه شود که از عادت ماهانه پاک شده است وظیفۀ او در مورد روزۀ آن روزش چیست؟ 


اگر برای غسل کردن وقت دارد باید غسل کند اما اگر وقتی باری آن که غسل کند نمانده است باید تیمم  بدل از غسل حیض نماید  اگرعمداً طبق تکلیف عمل نکند روزۀ او باطل است باید ضمن قضا کردن کفاره هم بپردازد

نکتۀ مهم : 
در صورتی که وقت تنگ بود و برای روزه گرفتن بجای غسل تیمم کردند روزه او صحیح خواهد بود ولی برای نماز خواندن باید غسل را انجام دهد مگر آنکه آب برایش ضرر داشته باشد که درآن صورت می تواند با همان تیمم نماز را هم بخواند
?